ABIT informatika programi za rad sa kasama...

Vise podataka o programu Zakonik

Izvor propisa na ovoj strani je programski paket "Zakonik" - elektronska zbirka zakona, propisa, uredbi, sudske prakse, misljenja ministarstava, carinskih tarifa... Svi propisi na jednom mestu...

 

Obaveza uvodjenja GPRS terminala je za velika trgovinska preduzeca nastupila 31.03.2005., a za ostale obveznike 30.06.2005.    Kazne za ne uvodjenje GPRS terminala su od 100.000 dinara do 1.000.000 dinara za preduzeca i 50.000 do 500.000 dinara za preduzetnike...

 

 

 

 

Stručnjaci preduzeća Abit informatika su predavači na tečajevima evropske organizacije za obrazovanje EUREKA u oblastima računarskih tehnologija i programiranja fiskalnih kasa. 

Pitanja u vezi kasa

Olakšajte sebi fiskaliazaciju 

Definicije pojmova

Faze uvodjenja

GPRS terminali


Zakon o fiskalizaciji strogo propisuje veliki broj uslova koje fiskalna kasa mora da ispunjava da bi bila licencirana za primenu kod nas.

Abit informatika je proizvodjač više programskih paketa koji su namenjeni radu sa fiskalnim kasama i štampačima. Ovi programski paketi su tako prilagođeni da omogućavaju unos računa i njegovu pripremu na računaru, uz korišćenje svih sredstava za olakšavanje unosa koja računar može da pruži, i njihovu štampu na fiskalnoj kasi/štampaču, uz dodavanje nekih mogućnosti koje fiskalna kasa nema. Omogućene su sve vrste pretraga prilikom unosa (po imenu, kategoriji, šifri ili izbor iz spiska), programiranje tastera na tastaturi za brzi unos uz poštovanje svih zakonskih normi. 

Više informacija o Abit informatika računarskim programima namenjenim ovoj nameni možete naći ovde ili direktnim kontaktom. 
Podatke o nama možete naći ovde
Podatke o podržanim fiskalnim kasama možete naći ovde... 

GPRS terminali

GPRS terminali predstavljaju uredjaje koji preko već postojeće mreže mobilne telefonije omogućavaju povezivanje fiskalne kase sa serverima RUJP i daljinsko očitavanje prometa preko fiskalne kase. Uz ovu obaveznu funkciju GPRS terminali omogućavaju i pristup većem broju kasa sa jednog mesta - na primer iz centrale firme i manipulisanje većim brojem udaljenih kasa preko računara (punjenje artikala, izrada izveštaja, dobijanje podataka o prodaji i.t.d.

Da bi sam uredjam mogao da funkcioniše, potrebno je da isti ima i SIM karticu koja će omogućiti povezivanje na mrežu mobilne telefonije odgovarajućeg operatera i da sa operaterom sklopi ugovor o korporativnom pristupu mreži. 

Za svaki tip kase uredjaj mora da bude posebno sertifikovan kod Zavoda za mere i dragocene metale. Ovu sertifikaciju vrše proizvodjači uredjaja u saradnji sa proizvodjačima kasa. Obratite pažnju da GPRS terminal koji ste kupili mora da bude sertifikovan za model kase na koji ćete ga priključiti.

Ko je, a ko nije obavezan da nabavi GPRS terminal ?

Zakonska obaveza je već 31.03.2005. godine nastupila za velika trgovinska preduzeća, a 30.06.2005. i za sve ostale koji imaju fiskalnu kasu. Izuzetak su prodavci koji vrše prodajuna pijačnim tezgama i prodavci ulične prodaje koji nemaju stalno mesto na kome vrše prodaju.

Koliki su troškovi nabavke terminala i da li imam pravo na refundaciju od strane države ?

Pored same cene terminala koja je oko 19.000 dinara sa PDV-om, morate računati i na trošak aktiviranja SIM kartice (1.180 din sa PDV). Po ugovoru koji se sklapa sa Telekomom prilikom aktiviranja kartice, obavezujete se da Telekomu plaćate mesečnu pretplatu u skladu sa važećim cenovnikom Telekoma.

Doneta je odluka da se pravnim licima i preduzetnicima koji nisu obveznici PDV-a i onima koji su u prethodnih 12 meseci ostvarili ukupan promet ispod 20.000.000 dinara da subvencija u iznosu od 150 eura. Ova subvencija se vrši umanjenjem poreza na dobit preduzeća za one koji nisu obveznici PDV-a, odnosno obaveze po osnovu PDV-a za obveznike PDV-a sa prometom ispod 20.000.000 dinara. Subvencija se vrši za jedan terminal po pravnom licu, bez obzira na broj fiskalnih kasa koje to pravno lice poseduje.

Da bi se ostvarilo pravo na subvenciju, potrebno je u roku od 15 dana od dana kupovine GPRS terminala podneti zahtev odeljenju RUJP u mestu podnosioca na obrascu ZST sa računom za terminal i dokazom o uplati. Na osnovu ovog zahteva RUJP u roku od 15 dana mora da donese rešenje.

 

Rokovi za uvođenje i kazne...

Svi zakonski rokovi za uvodjenje GPRS terminala su davno prošli. Velika preduzeća su imala obavezu do 31.03.2005. godine, a svi zaključno sa 30.06.2005. Kako nisu bili rešeni tehnički problemi i kako nisu postojali sertifikovani uredjaji za sve tipove kasa, ovaj rok je nezvanično produžen, ali su iz RUJP najavili da je krajnji rok do početka kažnjavanja 3.10.2005. 

Za neuvođenje GPRS terminala zaprećene su kazne od 100.000 do 1.000.000 dinara za pravna lica i 50.000 do 500.000 dinara za preduzetnike uz zakonsku mogućnost zabrane obavljanja delatnosti do 60 dana.

 

Da li GPRS terminal smeta povezivanju kase sa računarom?

Ukoliko trgovina koristi takozvane POS sisteme odnosno PC racunare umesto kasa postoji mogućnost dodavanja Fiskalnog štampaca sistemu kako bi se došlo do sistema koji je u skladu sa novim Zakonom. Takodje, kase odredjenih proizvodjača mogu da rade u slave modu, t.j. da rade kao fiskalni štampač. Ovim programima GPRS terminal ne smeta ni u kakvom obliku, šta više i povećava im mogućnosti time što omogućava povezivanje putem mreže mobilne telefonije. 

 

Više podataka o Abit informatika programima koji omogućavaju povezivanje sa fiskalnik kasama možete naći ako kliknete ovde...


 

Ja već imam registar kasu u maloprodajnom objektu. Da li mogu i dalje da je koristim ?

Ni jedna od fiskalnih kasa koje su ranije proizvedene ne zadovoljava uslove ove uredbe, tako da proizvodjaci fiskalnih kasa moraju da prilagode svoje proizvode zakonskim propisima u našoj zemlji i za takav novi proizvod dobiju licencu Vlade kako mogao biti u upotrebi.

Ni jedna od nefiskalnih kasa koje su ranije proizvedene ne može se fiskalizovati.

Šta je fiskalna memorija ?

Srce fiskalne kase, pored svih ostalih propisanih elemenata zaštite predstavlja takozvani fisklani modul koji je fizicki zaliven za kucište kase i sadrži podatke o prometu robe i porezu koji je vlasnik radnje-preduzeca dužan da plati. Podaci iz tog modula se ne mogu brisati, i u njega se pre upotrebe posebnim postupkom upisuju podaci o preduzecu (proces fiskalizacije u prisustvu finansijske policije i ovlašcenog servisera).

Da li se u maloprodajnim objektima mogu koristiti računari mesto kase ?

Ukoliko trgovina koristi takozvane POS sisteme odnosno PC racunare umesto kasa postoji mogućnost dodavanja Fiskalnog štampaca sistemu kako bi se došlo do sistema koji je u skladu sa novim Zakonom. Takodje, kase odredjenih proizvodjača mogu da rade u slave modu, t.j. da rade kao fiskalni štampač. 

 

SVAKI RAČUNARSKI PROGRAM (SOFTWARE) KOJI SE KORISTI ZA KOMUNIKACIJU SA FISKALNOM KASOM ILI ŠTAMPAČEM MORA DA POSEDUJE SERTIFIKAT KOJI IZDAJE ZVANIČNI ORGAN.   Za sada se od strane nadležnih organa još nije počelo sa sertifikacijom računarskih software-a za kase, iako je zakonski rok za to davno prošao zbog tehničkih problema i specifičnosti samih računarskih software-a. 

Fiskalni štampac ima potpuno istu funkcionalnost kao i fisklana kasa, osim naravno neophodnosti tastature za unos podataka. On komunicira sa racunarom specificnim protokolom i softver racunara mora podržavati konkretan tip fiskalnog štampaca. 

Fiskalne kase koje imaju adekvatne priključke omogućavaju i rad sa bar-kod čitačima, čitačima kartica i rad u mreži, odnosno njihovu kontrolu i upotrebu sa softverom za trgovinu i robno - materijalno na PC računarima. Naravno, softver PC računara mora biti prilagodjen radu sa konkretnim modelom fiskalne kase i mora da poseduje sertifikat za taj model kase/štampača. 

Šta ako želim da instaliram dodatnu opremu?

Fiskalna kasa može imati i dodatnu uređaje, na primer:

terminal za plaćanje pomoću platne kartice

barkod čitač;

vagu;

štampač (kuhinjski, slip i drugi).

GPRS terminal

Povezivanje fiskalne kase sa računarom

Fiskalna kasa može se povezivati sa računarom, ali je zabranjena promena podataka u fiskalnoj memoriji putem programa računara. Povezivanje dodatne opreme može se vršiti isključivo preko postojećeg interfejsa fiskalne kase.

Kako se kasa odnosi prema poreskim stopama u skladu sa uvodjenjem PDV-a ?

Fiskalna kasa mora omogućiti grupisanje, sumiranje i iskazivanje podataka o evidentiranom prometu proizvoda i usluga koji se razvrstavaju po sledećoj specifikaciji:

 

Za obveznike PDV-a:
1) proizvodi i usluge koji su oslobođeni poreza dodeljuje se oznaka poreske stope ?b>G?i stopa 0%;
2) proizvodi i usluge na koje se plaća porez po opštoj stopi poreza dodeljuje se oznaka poreske stope ?b>Đ?i stopa 18%
3) proizvodi i usluge na koje se plaća porez po opštoj stopi poreza dodeljuje se oznaka poreske stope "E?i stopa 8%;
4) Oznake poreskih stopa "A", "D", ?b>Ž? ?b>I? ?b>J?i ?b>K?ne dodeljuju se;

 

Za one koji nisu obveznici PDV postavlja se samo oznaka poreske stope "A" sa stopom 0%, a ostale stope se ne dodeljuju.

Šta je knjiga dnevnih izveštaja?

Lice koje vrši promet proizvoda na malo, odnosno promet usluga fizičkim licima, evidentira preko fiskalne kase svaki pojedinačno ostvareni promet, o čemu kupcu, odnosno korisniku usluge izdaje fiskalni isečak.
Lice na kraju radnog vremena, vrši očitavanje dnevnog prometa zabeleženog u operativnoj memoriji putem formiranja i štampanja dnevnog izveštaja.
Formirani dnevni izveštaj unosi se u fiskalnu memoriju fiskalne kase. Podaci o evidentiranom prometu na osnovu kojih je formiran dnevni izveštaj brišu se iz operativne memorije.

Odštampani dnevni izveštaj je numerisani fiskalni dokument i morate ga čuvati !  Podaci sa njega se upisuju u knjigu dvevnih izveštaja a isečak se čuva radi kontrole !!!

 


Definicije propisane Zakonom:

 

Registar kasa sa fiskalnom memorijom je uredaj za registrovanje podataka o vrednosti prodatih proizvoda i izvršenih usluga koji se na odgovarajuci nacin saopštavaju kupcu, odnosno korisniku usluga, uz istovremeno evidentiranje na kontrolnim podlogama i u fiskalnoj memoriji, o cemu se izraduju odgovarajuci izveštaji.

Elektronska registar kasa sa fiskalnom memorijom je uredaj sa aplikacionim programom koji ima svoju bazu podataka o proizvodima ili uslugama, koji se mogu menjati korišcenjem iskljucivo definisane funkcije aplikacionog programa.

Fiskalni štampač je štampac sa fiskalnom memorijom koji može da radi sa bilo kojim aplikativnim programom koristeci iskljucivo postojeci interfejs.


Faze uvodjenja fiskalnih kasa

Postupak nabavke fiskalnih kasa traje više dana, tako da je potrebno da se na vreme izvrše odgovarajuće pripreme. U ove pripreme spadaju:

Odabir odgovarajuće kase

Odabirom pogrešnog tipa kase (mali broj artikala, neodgovarajuća propusna moć, nepostojanje dovoljnog broja priključaka za dodatne uredjaje i računar) može dovesti do ozbiljnih problema u kasnijem radu. 

Obratite pažnju da sve robe koje prodajete moraju da budu u bazi artikala na fiskalnoj kasi ili fiskalnom štampaču.

 

Proces fiskalizacije u prisustvu službenog lica iz nadležnog državnog organa - ovo obavlja ovlašćeni serviser

 

Obuka osoblja za rad na fiskalnoj kasi

U slučaju grešaka u radu (pogrešno unete tarife, cene ili količine,...), kazne su velike, a greške u obračunu poreza se ne mogu naknadno ispravljati.

Formiranje šifarnika artikala i punjenje kase

 Većina prodajnih objekata nema ovakve sisteme, te ih treba pažljivo izraditi, jer su kasnije promene minimalne.

Prilagodjavanje postojećih softverskih rešenja za rad sa odabranim modelom fiskalne kase ili nabavka i implementacija novih

Ako posedujete računarski program za rad u maloprodaji, proverite da li ima sertifikat za rad sa fiskalnom kasom koju nameravate da nabavite. Troškovi dobijanja sertifikata nisu nimalo zanemarivi. Kliknite na ovaj tekst da bi pogledali podatke o Abit informatika programskim paketima za rad sa fiskalnim kasama

Odabir i nabavka dodatne opreme (bar kod štampači, vage,...).

Ova oprema optimizuje rad sa fiskalnim kasama i povećava propusnu moć prodajnog mesta, te smanjuje mogućnost greške

Po nabavci fiskalne kase obavezno je sklapanje ugovora o održavanju sa licenciranim servisom. Pri tom treba obratiti pažnju na pouzdanost servisa, opremljnost, dostupnost (broj licenciranih servisera), vreme reagovanja i kompletnost usluge (mogućnost rada na fiskalnim kasama i pratećem softveru), te opskrbljenost rezervnim delovima.

Takodje, jednom godišnje je potreban tehnički pregled fiskalnih kasa, koji se vrši u  ovlašćenim servisima.


Vise podataka o programu Zakonik <- originali ovih  i drugih uredbi, zakoni, propisi...

Pošaljite nam poštu

I have just received the Replica Watches UK. It was a birthday fake watches for my brother. When the one he originally wanted was not in stock, we picked this rolex replica watches without having the time to check it out in store. He really does not like this rolex replica sale. It is still in its original packaging and has not been worn. Can we please have a rolex replica sale or exchange?