Fiskalna kasa - Uputstvo za instalaciju

Programski modul Fiskalna kasa predstavlja pridruženi eksterni modul koji se priključuje na poslovni sistem BandD for Professionals. Ovaj programski modul je namenjen za direktnu prodaju artikala/usluga preko fiskalnih uredjaja (fiskalih kasa i štampača) koje koristi u modu fiskalni printer. To znači da se unos računa, plaćanja itd. vrši na računaru, a da se fiskalni uređaj koristi isključivo kao fiskalni printer - za štampu fiskalnih računa

Ovaj programski modul ne može da radi samostalno, već mora da bude priključen na bazu računarskog  sistema preduzeća (programskog paketa BandD for Professionals XP).

Programski modul Fiskalna kasa se distribuira u vidu posebne instalacije i može se instalirati na jedan ili više računara, u zavisnosti od toga kako je licenciran, ali svaki od ovako instaliranih modula mora biti povezan na bazu podataka programskog paketa BandD for Professionals XP.

Više podataka o principima povezivanja eksternih modula Fiskalna Kasa i programskog paketa BandD for Professionals XP možete naći ovde...

 

 

 

Odaberite oblast u vezi sa kojom Vam je pomoc potrebna:

Postupak instalacije eksternog programskog modula Fiskalna kasa
 

Postupak instalacije zavisi od nacuna distribucije programskog paketa BandD for Professionals XP. Pre instalacije programskog modula Fiskalna kasa potrebno je da, na istom računaru ili na nekom od računara kojima računar na kome instaliramo modul fiskalna kasa bude instaliran i podešen programski paket BandD for Professionals XP.

 

Za informacije o instalaciji programskog paketa BandD for Professionals XP kliknite ovde...

 

Za principe podešavanja i instalacije u računarskoj mreži kliknite ovde...

1. Instalacija Internet verzije

Program je raspoloživ na Internetu u vidu jednog samoraspakujuceg izvršnog (exe) fajla. Ime fajla sadrži i podatke o verziji programa date u vidu broja koji se nalazi iza slova V (na primer Kasa101.exe za modul Fiskalna kasa V 1.01). Postupak instalacije se pomalo razlikuje na različitim operativnim sistemima.

2. Instalacija CD/DVD verzije

CD/DVD verzija se isporučuje na jednom CD/DVD medijumu. Ubacivanjem optičkog medijuma u čitač automatski se startuje meni za instalaciju programa. 

 

U slučaju da se instalacija ne pokrene sama po ubacivanju diska u uređaj, uradite sledeće:

        1. Kliknite na dugme Start u donjem levom uglu

        2. Kliknite na My Computer

        3. Kliknite na ikonicu CD/DVD uređaja u koji ste ubacili instalacioni CD/DVD.

        4. Kliknite na fajl Autorun pored koga se nalazi ikonica sa smeškom

        1. Kliknite na dugme Start (okruglo dugme u donjem levom uglu)

        2. Kliknite na Computer

        3. Kliknite na ikonicu CD/DVD uređaja u koji ste ubacili instalacioni CD/DVD.

        4. Kliknite na fajl Autorun pored koga se nalazi ikonica sa smeškom

 

Kada se pojavi meni za instalaciju programa, uočićete da ova verzija instalacije sadrži i neke dodatne software, dokumente i uputstva.

 

Uputstvo za instalaciju kao i objašnjenje dodatnih sadržaja CD/DVD-ja možete dobiti klikom na dugme Uputstvo za instalaciju.

Proceduru instalacije programa Fiskalna kasa pokrećete klikom na dugme Install program.

 

 

Procedura za instalaciju (Setup.exe)

Startovanjem fajla Setup.exe pojavljuje se prvi ekran setup procedure programskog paketa BandD for Professionals XP. Setup program je podešen da, u zavisnosti od regionalnih podešavanja računara sam odabere jezik na kome će poruke biti ispisane. Ako su regionalna podešavanja sistema podešena na Serbian (Latin) ili Croatian svi natpisi unutar instalacione procedure biće ispisani na odgovarajućem jeziku. U suprotnom, natpisi će biti ispisani na engleskom jeziku tako da se u tom slučaju startovanjem instalacione procedure pojavljuje ekran, koji izgleda kao na slici.

Moguće su sledeće opcije:

  • Klikom na taster OK ili pritiskom na taster <Enter> na tastaturi instalacija se nastavlja dalje;
  • Klikom na taster Exit Setup prekida se instalacija programa

 

Preporučena akcija za većinu korisnika: Kliknite na dugme OK.

Setup programa prvi ekran - klikni za uvecani prikaz


 

Odabiranje putanje za instalaciju Klikom na taster OK sa prethodnog ekrana pojavljuje se ekran kao na slici koji služi za određivanje mesta gde će program biti instaliran. Moguće su sledeće akcije:
  • Klikom na ikonicu sa slikom računara ili pritiskom na taster <Enter> na tastaturi bira se instalacija programa na mesto sa preddefinisanom instalacionom putanjom, navedenom u polju Directory (obično C:\Kasa\);
  • Klikom na dugme Change Directory/Promeni folder ulazi se u dijalog box za izbor nove putanje za instalaciju programa. Po izboru nove putanje, program se vraća na ovde prikazani ekran. Za nastavak instalacije na mesto sa putanjom navedenom u polju Directory treba kliknuti na ikonicu sa slikom kompjutera;
  • Klikom na taster Exit Setup/Prekini instalaciju prekida se instalacija programa

Preporučena akcija za većinu korisnika: Kliknite na dugme sa slikom kompjutera.


U slučaju da ne postoji direktorijum/folder sa imenom koje je definisano kao instalaciona putanja, instalaciona procedura će tražiti dozvolu da kreira novi folder i prikazaće sledeći ekran (na slici) za potvrdu kreiranja nove programske grupe sa nazivom Kasa u Start meniju Windows-a.

Moguće su sledeće akcije:

  • Klikom na dugme Continue/Nastavi ili pritiskom na taster <Enter> na tastaturi nastavlja se instalacija programskog paketa
  • Klikom na dugme Cancel/Odustaniodustaje se od formiranja programske grupe (ova opcija nije preporučljiva)

 

 

Preporučena akcija za većinu korisnika: Kliknite na dugme Continue/Nastavi.

Odredjivanje imena grupe

 

Klikom na dugme Continue počinje deo instalacije programskog paketa koji presnimava podatke i podešava parametre programa. Trajanje ovog dela instalacije direktno zavisi od brzine računara. Ovaj deo instalacije je moguće u svakom trenutku prekinuti pritiskom na taster Cancel/Odustani.

 

Preporučena akcija za većinu korisnika: Sačekati da se instalacija završi

 

 

 

Instalacija je završena kada se na ekranu pojavi prozor kao na slici.

 

Preporučena akcija za većinu korisnika: Kliknuti na taster OK da bi zatvorili prozor.

Kraj instalacije

 

Po završetku instalacije osnovnog programa Fiskalna kasa, automatski se pokreće instalacija Access runtime 2003 biblioteke. Ova biblioteka je potrebna radi korišćenja naprednih funkcija programa.

U slučaju Access runtime 2003 nije instaliran, a potreban je na računaru na kome je instaliran modul Fiskalna kasa prilikom prvog pokretanja programa desiće se greška opisana ovde.

 

 

 

Preporučena akcija za većinu korisnika: Kliknuti na taster Next da bi započeli instalaciju, a odmah zatim na sledećem prozoru koji se pojavi na taster Install.

Instalacija Access runtime 2003 biblioteke

 

Grupa Kasa u Start meniju... Po završetku instalacije, u delu All programs menija Start pojavljuje se nova programska grupa Kasa. U okviru ove grupe nalazi se više ikona.

Broj ikona i sadržaj ove programske grupe može da varira u zavisnosti od verzije programa.

Takodje se automatski formira i ikona BandD for Professionals XP na desktop-u (radnoj površini).

Programski paket se startuje klikom na ikonu sa slikom tastature pored koje piše Fiskalna kasa.

Povratak na vrh strane


Prvo startovanje programa

 

Pri prvom startovanju, program proverava aktivnu rezoluciju grafičkog podsistema računara. Program radi u preddefinisanoj grafičkoj rezoluciju ekrana od 1024x768 tačaka. Ako program detektuje rezoluciju manju od ove, prijaviće potrebu za promenom rezolucije korisniku i automatski je prilagoditi ako dobije dozvolu.

 

Rad u rezolucijama nižim od 1024x768 nije moguć.

 

Prilikom prvog startovanja, pojaviće se upozorenje da program nije registrovan i pitanje da li želite da registrujete program.

Ako pritisnete taster <Enter> ili kliknete na dugme OK procedura registracije programa biće automatski pokrenuta.

Klikom na dugme Cancel program nastavlja da radi u demonstracionom režimu - DEMO verzija. Registraciju programa možete da uradite i naknadno.

 

 

Demo verzija je funkcionalno i vremenski ograničena. Ona se može bez ograničenja presnimavati i besplatno distribuirati u skladu sa licencom za korišćenje. Po isteku važenja licence DEMO verzije dalje korišćenje programa u demonstracionom režimu biće onemogućeno, a aktivna će biti samo procedura za registraciju programa.


Procesom registracije DEMO verzija postaje potpuno operativna, bez vremenskih ograničenja. 

 


Postupak podešavanja i registracije korisnika

 

Procedura za registraciju programa može se pokrenuti na tri načina:

Odabirom bilo koje od opcija aktivira se modul za Setup i registraciju programa sa aktivnim Tab-om 1.Podaci korisnika u kome treba uneti sve podatke korisnika na koga je registrovan program. Po popunjavanju podataka treba odabrati tab 2. Putanje do baza.

 
U tab-u 2. treba podesiti putanju do baza podataka koje se koriste i opcije korišćenja programa. 

Vrsta instalacije - U aktuelnoj verziji programa nije moguće odabrati samostalnu instalaciju, već damo instalaciju u okviru paketa BandD for Professionals XP.

Putanja do glavne baze podataka  Ovde se unosi putanja do baze podataka programskog paketa BandD for Professionals XP sa podacima odgovarajuće računovodstvene godine odnosno korisnika i računovodstvene godine. Ovo polje je inicijalno prazno a klikom na dugme   poziva se standardna dijalog forma za odabir baza. Baza podataka standardno ima naziv u formi yyyy.mdb, gde yyyy odgovara računovodstvenoj godini podataka.

Napomena: Glavna baza podataka mora da bude formirana iz programskog paketa BandD for Professionals XP pre nego se pristupi postavljanju putanja programa kasa. Takodje, u toj bazi mora biti otvoren minimalno jedan maloprodajni objekat - prodavnica.

Putanja do podataka maloprodajnog objekta Ovo polje je inicijalno popunjeno putanjom tekuce baze programa kasa i obično ga ne treba menjati. Na osnovu ovog polja automatski se popunjava informativno polje Globalna putanja do podataka maloprodajnog objekta.

Šifra prodavnice u kojoj se nalazi kasa U polje Šifra prodavnice treba uneti šifru prodavnice/maloprodajnog objekta u kome je kasa instalirana. Pri odabiru šifre prodavnice, na raspolaganju je i odgovarajuća asistent forma. Šifru nove prodavnice, ako ne postoji, je moguće otvoriti direktno iz asistent forme. Ova šifra se automatski otvara unutar podataka u okviru paketa BandD for Professionals XP.

 Šifra kase U ovo polje treba uneti logičku šifru kase. Unutar jednog maloprodajnog objekta može biti definisano više fiskalnih kasa i svaka odgovara jednom instaliranom eksternom programskom modulu Fiskalna kasa. Pri odabiru šifre kase, na raspolaganju je i odgovarajuća asistent forma. Šifru nove kase, ako ne postoji, je moguće otvoriti direktno iz asistent forme. Ova šifra se automatski otvara unutar podataka u okviru paketa BandD for Professionals XP.

 

Više podataka o povezivanju eksternih modula Fiskalna kasa na paket BandD for Professionals XP možete naći ovde...

 

Pritiskom na dugme Lozinke pristupa se Šifarniku Kasira direktno u podacima vezane računovodstvene godine unutar osnovnog seta programskog paketa BandD for Profesionals XP.

 

Kada ste uneli sve do sada tražene podatke odaberite Tab 3. Registracija korisnika i pozovite telefonom servisni centar proizvodjača. Podaci o broju telefona koji treba pozvati nalaze se u donjem levom uglu ekrana. Registracija programa zahteva dobijanje ključa za otključavanje opcija programa, te je direktan kontakt sa proizvođačem neophodan.

Na osnovu podataka koji su ispisani na vašem ekranu (Lozinka i Šifra programa) od proizvođača ćete dobiti ključ kojim otključavate njegove opcije. Otključavanje opcija se u mrežnim sistemima radi za svaki računar klijent ponaosob, čime je omogućeno parcijalno licenciranje software-a.

Ključ koji dobijete zapišite i čuvajte na sigurnom mestu za svaki računar-klijenta ponaosob.  

 

Povratak na vrh strane


Registracija path-ova i baza

 

U slučaju da prilikom startovanja program detektuje da ne postoje fajlovi inicijalnih podešavanja, pojavljuje se forma za postavljanje putanja do baza podataka koje program koristi za rad.  Potrebno je postaviti sledeće parametre:

Putanja do glavne baze podataka  Ovde se unosi putanja do baze podataka programskog paketa BandD for Professionals XP sa podacima odgovarajuće računovodstvene godine odnosno korisnika i računovodstvene godine. Ovo polje je inicijalno prazno a klikom na dugme   poziva se standardna dijalog forma za odabir baza. Baza podataka standardno ima naziv u formi yyyy.mdb, gde yyyy odgovara računovodstvenoj godini podataka.

Napomena: Glavna baza podataka mora da bude formirana iz programskog paketa BandD for Professionals XP pre nego se pristupi postavljanju putanja programa kasa. Takodje, u toj bazi mora biti otvoren minimalno jedan maloprodajni objekat - prodavnica.

Putanja do podataka maloprodajnog objekta Ovo polje je inicijalno popunjeno putanjom tekuce baze programa kasa i obično ga ne treba menjati. Na osnovu ovog polja automatski se popunjava informativno polje Globalna putanja do podataka maloprodajnog objekta.

Šifra prodavnice u kojoj se nalazi kasa U polje Šifra prodavnice treba uneti šifru prodavnice/maloprodajnog objekta u kome je kasa instalirana. Pri odabiru šifre prodavnice, na raspolaganju je i odgovarajuća asistent forma.

 Šifra kase U ovo polje treba uneti logičku šifru kase. Unutar jednog maloprodajnog objekta može biti definisano više fiskalnih kasa i svaka odgovara jednom instaliranom eksternom programskom modulu Fiskalna kasa. Pri odabiru šifre kase, na raspolaganju je i odgovarajuća asistent forma. Za razliku od prodavnice, šifru nove kase, ako ne postoji, je moguće otvoriti direktno iz asistent forme. Ova šifra se automatski otvara unutar podataka u okviru paketa BandD for Professionals XP.

Po unosu gore navedenih parametara treba kliknuti na dugme Porvrdi.

 Više podataka o poverivanju eksternih modula Fiskalna kasa na paket BandD for Professionals XP možete naći ovde...

Inicijalna forma za postavljanje putanja do baza podataka

 

Povratak na vrh strane