Programi iz ove grupe su prvenstveno predvidjeni kao alat koji vlasnicima firmi, hotela ili ugostiteljskih objekata omogu鎍va drasti鑞o smanjenje tro筴ova usled nekontrolisanog kori规enja resursa. Na primer program Telecon primenjen u jednoj firmi ve?prvog meseca je smanjio ra鑥n za telefon na polovinu, a drugog meseca je ra鑥n sveden na 30% prvobitnog ra鑥na na 鑕mu je i ostao.

NOVO - Programi Kasa/POS i Cafe prilagodjeni koriscenju sa fiskalnim kasama predstavljaju pravo resenje za probleme fiskalizacije. Za vise informacija kliknite na ovaj tekst

Abit informatika nudi visokospecijalizovane namenske programske pakete koji pokrivaju razli鑙te oblasti. Ovde mo緀te vi筫 saznati o slede鎖m programima:

Kasa/POS - program za evidenciju prometa u maloprodajnim objektima. Idealno re筫nje za sve prodajne i uslu緉e objekte koji podle緐 fiskalizaciji. NOVO !!!

Cafe - program za kontrolu prometa u ugostiteljstvu. Re筫nje problema fiskalizacije za ugostiteljske objekte. NOVO !!!

Modul Kasa iz oba ova programa mo緀 se povezati na program za Robno knjigovodstvo namenjen za preduze鎍 svih veli鑙na


Telecon - program za kontrolu telefonske centrale

Mobil rent-a-car - program za rent-a-car
EviRa - kadrovska evidencija
Tombola for Windows - program za pra鎒nje i vodjenje TV tombole
Tombola K for Windows - kafanska tombola
JackPot TV- on line TV igra sa automatskom detekcijom DTMF signala
DeathStar TV- on line TV igra sa automatskom detekcijom DTMF signala
SPC for Windows - knjiga klirika
Gamma for Windows - program za preduze鎍 koja se bave proizvodnjom i prodajom gradjevinske stolarije  
EVISs for Windows - program za evidenciju radnika, rada, dugovanja i isplata   
CafeMat for Windows - program namenjen proizvo餫鑙ma i prodavcima kafe od pr緄onice do fabrike   
Car repair system - program namenjen automehani鑑rima - baza podataka o vlasnicima, vozilima i uradjenim radovima 

Osnovne prednosti na筰h programa

Garantovano pove鎍nje odgovornosti zaposlenih prema resursima firme kao i postizanje svakodnevne u箃ede dana uvodjenja programa
Lako鎍 kori规enja i ergonomi鑞ost interfejsa
Odsustvo potrebe odr綼vanja
Prilagodjenost korisniku sa na筫g govornog podru鑚a, standardizovan interface - isti u svim programima
Brzina i lako鎍 manipulacije podacima
Prihvatljive cene
Obezbedjena tehni鑛a podr筴a
Mogu鎛ost odr綼vanja programa putem modema, bez dolaska programera u prostorije korisnika

Programi iz ove grupe su prvenstveno predvidjeni kao alat koji vlasnicima firmi, hotela ili ugostiteljskih objekata omogu鎍va drasti鑞o smanjenje tro筴ova usled nekontrolisanog kori规enja resursa. Na primer program Telecon primenjen u jednoj firmi ve?prvog meseca je smanjio ra鑥n za telefon na polovinu, a drugog meseca je ra鑥n sveden na 30% prvobitnog ra鑥na na 鑕mu je i ostao.

Nazad na vrh strane                 Nazad na pocetnu stranu     


KASA - program za kontrolu prometa maloprodajnim objektima 

Veca slika

<- klikni za vecu sliku
 

Besplatan download uputstva

Uputstvo

Besplatan download demo verzije

Demo verzija

Programski paket Kasa V 6.xx predstavlja softver za pra鎒nje i kontrolu prometa svih vrsta maloprodajnih objekata, a posebno objekata sa ve鎖m prometom i fluktuacijom kupaca. Ova program omogu鎍va vlasniku potpun uvid u razli鑙te parametre bitne za poslovanje objekta, a uz dodatak fiskalnog 箃ampa鑑 ili fiskalne kase postaje celovito re筫nje problema fiskalizacije maloprodajnog ili uslu緉og objekta. Programski paket je uradjen pod DOS operativnim sistemom 鑙me isklju鑥je tro筴ove licenciranja Windows operativnog sistema na ra鑥naru na kome je instaliran. Paket se sastoji iz dva programa:

Kasa - modul za prikupljanje podataka i izdavanje ra鑥na;

KASA/POS - glavni modul za pregled podataka.

Spisak do sada podr綼nih kasa i kasa u pripremi

Modul Kasa je modul za koji je predvidjeno da se automatski startuje prilikom uklju鑕nja ra鑥nara. Ovaj modul koriste prodavci. Omogu鎍va unos i 箃ampanje ra鑥na po kontima. Ra鑥ni se formiraju pritiskom na tastere gde je svakom tasteru na tastaturi mogu鎒 pridru緄ti drugi artikal u asortimanu maloprodajnog objekta. Na primer ako je hleb pridru緀n tasteru <A>, a prodavac 緀li da na ra鑥n unese tri hleba-e on 鎒, posle upisivanja svoje 筰fre i eventualno konta, tri puta pritisnuti taster <A> i program 鎒 automatski na ra鑥n uneti tri hleb-a sa njihovom jedini鑞om i zbirnom cenom. Za prodavnice sa velikim asortimanom je omogu鎒na podela artikala na grupe i lako pretra緄vanje artikla unutar grupe kucanjem prvih par slova iz naziva. Ovaj na鑙n je pogodniji i br緄 za prodavca od rada mi筫m ili grafi鑛om tablom jer ne tra緄 kori规enje dopunskog uredjaja 箃o je ergonomski prihvatljivije re筫nje.  Takodje je omogu鎒no prikazivanje celokupnog spiska atrikala i/ili spiska artikala koji pripadaju izabranoj kategoriji, pretra緄vanje unutar spiska i odabir odgovaraju鎒g artikla. Omogu鎒no je kori规enje standardnih ili specijalizovanih tastatura.

     Privavljivanje prodavaca mo緀 se izvr筰ti preko tastature ili upotrebom 鑙ta鑑 magnetnih kartica u zavisnosti od potreba korisnika.  

Unos-prodaju artikala mogu鎒 je izvr筰ti i uz kori规enje bar-kod 鑙ta鑑, a program je prilagodjen i radu sa elektronskim vagama u kom slu鑑ju se automatski unosi ne samo 筰fra artikla ve?i izmerena koli鑙na 鑙me se mnogostruko smanjuje vreme potrebno za unos.

Posle zavr筫tka uno筫nja ra鑥na automatski se 箃ampa ra鑥n za kupca. Dodatkom fiskalne kase ili fiskalnog 箃ampa鑑 omogu鎒no je izuzetno lako  i efikasno 箃ampanje fiskalnog ise鑛a - ra鑥na za kupca i njegovo evidentiranje u fiskalnoj memoriji. Takodje je omogu鎒no i automatsko 箃ampanje PDV faktura za kupce koji pla鎍ju preko ra鑥na. 

U slu鑑ju uklju鑕nog MultiPlu moda program 鎒 omogu鎖ti pridru緄vanje vi筫 artikala istom bar kodu i prilikom prodaje, ako detektuje da postoji uneto vi筫 artikala sa istim bar kodom, automatski 鎒 ponuditi spisak artikala koji imaju odabrani bar kod sa 筰from, nazivom i MP cenom tako da kasir mo緀 odabrati odgovaraju鎖 artikal. Problem da vi筫 artikala ima isti bar kod, vrlo 鑕sto se sre鎒 u praksi jer mnogi proizvodja鑙 daju isti bar kod za vi筫 artilkala koji imaju istu cenu i naziv ( na.pr farbe za kosu...). Time se takodje re筧va i problem dupliranih kodova roba razli鑙tih proizvodja鑑 koji se teoretski ne bi smeo dogoditi ali... 

Mogu鎒 je pravljenje zaklju鑞og ra鑥na, evidentiranje ra鑥na koji predstavljaju rashod, kao i prebacivanje ra鑥na na drugi konto. Na kraju dana se mo緀 dobiti pregled pazara t.j. sume koju prodavac treba da preda kao pazar i rashod pojedina鑞o po prodavcima. Posle pregleda pazara mo緀 se izvr筰ti prebacivanje ra鑥na u program KASA/POS posle 鑕ga treba isklju鑙ti ra鑥nar. U slu鑑ju nestanka struje ili ga筫nja ra鑥nara pre nego izvr筰mo prebacivanje podataka u program KASA/POS ni箃a se ne鎒 dogoditi ve?鎒 program nastaviti sa daljim nezavisnim unosom ra鑥na. U ovom modulu nije mogu鎒 brisanje ili promena podataka.

Modul Kasa/POS omogu鎍va formiranje svih bitnih dokumenata: prijemnica, povratnica dobavlja鑥, po鑕tnih stanja, popisa sa otpisom, nivelacija (po artiklu, kategoriji ili za sve artikle), tro筴ovnika poslovanja. Ovaj modul je predvidjen da ga koristi odgovorno lice u objektu. Od izve箃aja koje ovaj modul daje treba pomenuti: lager listu, karticu artikla, cenovnik, pregled popisa, prora鑥n profita, utrosak repromaterijala. Takodje je mogu鎒 dobiti izve箃aje o prodaji odnosno ra鑥nima po prodavcu, artiklu, kontu ...

Probnu verziju programa mo緀te download-ovati ovde...

VI〦 INFORMACIJA

Nazad na vrh strane                 Nazad na pocetnu stranu    


Cafe - program za kontrolu prometa u ugostiteljstvu

Veca slika

<- klikni za vecu sliku
 

Besplatan download uputstva

Uputstvo

Besplatan download demo verzije

Demo verzija

Programski paket Cafe V 6.xx predstavlja idealan softver za pra鎒nje i kontrolu prometa svih vrsta ugostiteljskih objekata, a posebno objekata sa ve鎖m prometom i fluktuacijom gostiju. Ova program omogu鎍va vlasniku potpun uvid u razli鑙te parametre bitne za poslovanje objekta, a uz dodatak fiskalnog 箃ampa鑑 ili kase priklju鑕ne na ra鑥nar sa programom predstavlja apsolutno re筫nje za problem fiskalizacije ugostiteljskih objekata. Programski paket je uradjen pod DOS operativnim sistemom 鑙me isklju鑥je tro筴ove licenciranja Windows operativnog sistema na ra鑥naru na kome je instaliran. Paket se sastoji iz dva programa:

Kasa - modul za prikupljanje podataka i izdavanje ra鑥na;

Cafe - glavni modul za pregled podataka.

Spisak do sada podr綼nih kasa i kasa u pripremi

Modul Kasa je modul za koji je predvidjeno da se automatski startuje prilikom uklju鑕nja ra鑥nara. Ovaj modul koriste konobari. Omogu鎍va unos i 箃ampanje ra鑥na po stolovima. Ra鑥ni se formiraju pritiskom na tastere gde je svakom tasteru na tastaturi mogu鎒 pridru緄ti drugi artikal u asortimanu ugostiteljskog objekta. Na primer ako je Coca cola pridru緀na tasteru <A>, a konobar 緀li da na ra鑥n unese tri Coca Cola-e on 鎒, posle upisivanja svoje 筰fre i stola za koji radi ra鑥n, tri puta pritisnuti taster <A> i program 鎒 automatski na ra鑥n uneti tri Coca Cola-e sa njihovom jedini鑞om i zbirnom cenom. Ovaj na鑙n je pogodniji i br緄 za konobara od rada mi筫m ili grafi鑛om tablom jer ne tra緄 kori规enje dopunskog uredjaja 箃o je ergonomski prihvatljivije re筫nje.  Omogu鎒no je kori规enje standardnih ili specijalizovanih tastatura.

Privavljivanje konobara mo緀 se izvr筰ti preko tastature ili upotrebom 鑙ta鑑 magnetnih kartica u zavisnosti od potreba korisnika.  

Takodje je omogu鎒no automatsko pravljenje koktela, pravljenje zaklju鑞og ra鑥na (vi筫 naru鑕nih tura za jedan sto), evidentiranje ra鑥na koji predstavljaju rashod (vlasnik 鑑stio gosta...), kao i prebacivanje ra鑥na na drugi sto (gost se pridru緄o prijateljima za susednim stolom). Na kraju dana se mo緀 dobiti pregled pazara t.j. sume koje konobari treba da predaju kao pazar i rashod pojedina鑞o po konobaru. Posle pregleda pazara mo緀 se izvr筰ti prebacivanje ra鑥na u program Cafe posle 鑕ga treba isklju鑙ti ra鑥nar. U slu鑑ju nestanka struje ili ga筫nja ra鑥nara pre nego izvr筰mo prebacivanje podataka u program Cafe ni箃a se ne鎒 dogoditi ve?鎒 program nastaviti sa daljim nezavisnim unosom ra鑥na. U ovom modulu nije mogu鎒 brisanje ili promena podataka.

Posle zavr筫tka uno筫nja ra鑥na automatski se 箃ampa ra鑥n za kupca. Dodatkom fiskalne kase ili fiskalnog 箃ampa鑑 omogu鎒no je izuzetno lako  i efikasno 箃ampanje fiskalnog ise鑛a - ra鑥na za kupca i njegovo evidentiranje u fiskalnoj memoriji. Takodje je omogu鎒no i automatsko 箃ampanje PDV faktura za kupce koji pla鎍ju preko ra鑥na. 

Omogu鎒n je rad u normalnom ili restoranskom modu rada. U normalnom modu se vr筰 unos pla鎍nja i 箃ampa fiskalni ra鑥n posebno za unos svakog ra鑥na, dok se u restoranskom modu rada prati promet po svakom stolu, vr筰 zaklju鑙vanje ra鑥na za sto i na kraju vr筰 unos pla鎍nja i 箃ampanje fiskalnog ra鑥na koji sadr緄 sve artikle od poslednjeg zaklju鑕nja ra鑥na za odabrani sto. U restoranskom modu je mogu鎒 i 箃ampanje nefiskalnih medjura鑥na, kao i 箃ampanje slip ra鑥na za kuhinju i 筧nk. 

Modul Cafe omogu鎍va formiranje svih bitnih dokumenata: prijemnica, povratnica dobavlja鑥, po鑕tnih stanja, popisa sa otpisom, nivelacija (po artiklu, kategoriji ili za sve artikle), tro筴ovnika poslovanja. U ovom modulu je mogu鎒 vr筰ti i brisanje odnosno promenu ra鑥na i predvidjeno je da ga koristi odgovorno lice u objektu. 

Od izve箃aja koje ovaj modul daje treba pomenuti: lager listu, karticu artikla, cenovnik, pregled popisa, prora鑥n profita, utrosak repromaterijala na dan i list DPU . Takodje je mogu鎒 dobiti izve箃aje o prodaji odnosno ra鑥nima po konobaru, artiklu, stolu ...

Probnu verziju programa mo緀te download-ovati ovde...

VI〦 INFORMACIJA

Nazad na vrh strane                 Nazad na pocetnu stranu    


Telecon - paket za kontrolu telefonskih centrala

     (nije vi筫 u ponudi)

 

Programski paket Telecon V 5.00 predstavlja idealan softver za pra鎒nje, kontrolu i tarifiranje razgovora na mestima gde postoje Panasonic telefonske centrale ili druge centrale sa serijskim priklju鑛om (RS 232C). Ovaj program omogu鎍va potpun uvid u sve telefonske razgovore koji su obavljeni sa kontrolisane telefonske centrale. Paket je namenjen kako velikim preduze鎖ma i ustanovama koje 緀le da smanje svoje telefonske ra鑥ne, tako i hotelima i privatnim ugostiteljima koji 緀le da tarifiraju pozive od strane gostiju. Program je podesan kako za aktivno (signal 16 kHz ili ISDN) tako i za pasivno tarifiranje (prera鑥navanje cene preko du緄ne poziva u skladu sa unetim tarifama Telekoma). Paket se sastoji iz dva modula:

Modul Primaj permanentno prikuplja podatke sa telefonske centrale i snima ih na FDD ili HDD. U toku kori规enja ovog modula nije mogu鎒 kori规enje bilo kojeg drugog programa u isto vreme.

Modul Tel je modul koji slu緄 za pregled podataka i prera鑥navanje cene ko箃anja svakog poziva kao i ukupnih cena i trajanja poziva. Pregled se vr筰 za opseg datuma i to: svih poziva, poziva po lokalu, liniji, broju koji je zvan i vremenu zvanja. Takodje je u svim ovim pregledima mogu鎒 odrediti minimalnu du緄nu poziva koji treba da udje u izve箃aj i eventualno isklju鑙ti lokale koje ne 緀limo da program uyima u obzir prilikom tarifiranja i prikaza poziva. Ovaj modul takodje daje i grafi鑛e izve箃aje koji mogu da daju uvid u iskori规enost resursa centrale vezani za optere鎒nost linija i lokala, vreme 筽iceva optere鎒nja kao i uporedne grafikone iskori规enosti lokala i linija kako po trajanju, tako i nov鑑no.

Od podataka koji se dobijaju za svaki poziv imamo:

datum poziva;

vreme poziva;

da li je veza preba鑕na sa drugog lokala;

lokal sa koga je obavljen poziv;

linija koja je kori规ena;

broj koji je zvan. U slu鑑ju da centrala registruje i pozive spolja, za posiv spolja umesto broja imamo natpis Zvano spolja;

du緄na poziva;

cena poziva.U slu鑑ju da koristimo pasivno tarifiranje ova cena ne mo緀 da bude apsolutno ta鑞a.

VI〦 INFORMACIJA

Nazad na vrh strane                 Nazad na pocetnu stranu    


Mobil rent-a-car  

      

Ovaj program predstavlja bazu koirisnika usluga rent-a-car agencije. Namenjen je rent-a-car ku鎍ma kojima je fleksibilnost, brzina rada i efikasnost imperativ.

Program je pisan za Windows 32-bitno okru緀nje u MS Access-u 2000. Radi pod svim Windows operativnim sistemima od Windowsa 95. Opremljen je modulima za 箃ampu na  ve?pripremljenim obrascima dokumenata, kao i modulom za automatsko pozivanje klijenta  na telefone upisane u bazi podataka.

Nazad na vrh strane                 Nazad na pocetnu stranu    


SPC for Windows

      

Program SPC for Windows je namenski pisana aplikacija za Eparhiju ﹗madijsku. Program je napisan u MS Access-u  po svim zahtevima Eparhije ﹗madijske kao svojevrsni kadrovski program - knjiga klirika. Svi izve箃aji su pisani 鎖rilicom, a dosije klirika pored tekstualnih podataka ima i sliku klirika.

Nazad na vrh strane                 Nazad na pocetnu stranu    


EviRa - kadrovka evidencija radnika

      

Program EviRa predstavlja idealan softver za vodjenje kadrovske evidencije preduze鎍 svih veli鑙na i stepena komplikovanosti unutra筺je organizacije. Ovakav softver postaje prakti鑞o neophodan u preduze鎖ma preko 50 zaposlenih. Predvi|en je za vodjenje kartona sa li鑞im podacima trenutnih radnika, podataka o njihovim porodicama, odsustvima i kretanju u slu綽i, tako i podataka o biv筰m zaposlenima u vidu arhive.

Program standardno prati podatke o li鑞im podacima zaposlenog, podatke o njegovoj stru鑞oj spremi i posebnim znanjima (strani jezik, voza鑛a dozvola...). Pored toga uz kori规enje posebne 筰fre za pristup mogu鎒 je i definisanje stru鑞e, li鑞e i disciplinske karakteristike zaposlenog. Za svakog zaposlenog se takodje posebno prate podaci o 鑜anovima u緀 porodice sa datumima rodjenja i srodstvom u kome su sa zaposlenim, podaci o odsustvima sa posla sa vremenskim periodom, vrstom odsustva i razlogom i podaci o kretanju u slu綽i unutar preduze鎍.

Uvid u ove podatke mo緀 da pretpostavljenom da kompletnu sliku o spremnosti odredjenog radnika za odredjeni radni raspored ili zadatak.

Program je snabdeven i raznovrsnim izve箃ajima: pregledima dosijea zaposlenog, spiskovima zaposlenih po organizacionim jedinicama, spiskovima zaposlenih po radnim mestima, pregledom odsustava za sve zaposlene, zbirnim pregledima odsustava po organizacionim jedinicama odnosno radnim mestima, dosijeima iz arhive, spiskovima penzionera, ostalih arhiviranih radnika, statisti鑛im izve箃ajem o obrazovnoj i polnoj strukturi zaposlenih po organizacionim jedinicama.

Takodje je mogu鎒 i pravljenje standardizovanih re筫nja za celo preduze鎒 i njihovo automatsko 箃ampanje za svakog radnika.

Nazad na vrh strane                 Nazad na pocetnu stranu    


Tombola for Windows

Veca slika (85746 bytes)

<- klikni za vecu sliku

       

Tombola for Windows predstavlja software specijalne namene pisan za 32 bitno Windows okru緀nje. Ovaj program je predvidjen kao software za podr筴u u vidu brzog pronala緀nja brojeva izvu鑕nih listi鎍 prilikom izvla鑕nja TV tombole u緄vo. Karakteri筫 se izuzetno brzim pretra緄vanjem baze podataka (na 300.000 listi鎍 u igri ispod 1 sec na Pentium ra鑥naru na 200 MHz sa 64 MB RAM-a). Takodje je snabdeven i modulom za formiranje kombinacija i njihovo 箃ampanje na obrascima tombolskih listi鎍.

VI〦 INFORMACIJA

Nazad na vrh strane                 Nazad na pocetnu stranu    


Tombola K for Windows

Veca slika (80964 bytes)

<- klikni za vecu sliku

       

Tombola K for Windows je softwer specijalno razvijen za potrebe tombolskih izvla鑕nja koja se odvijaju u緄vo. Radi u 32 bintom Windows okru緀nju. Omogu鎍va definisanje beskona鑞og broja partija razli鑙tih parametara izvla鑕nja u zavisnosti od 緀lja i potreba organizatora, izvla鑕nje dve serije listi鎍 u jednom izvla鑕nju ili dela serije, statisti鑛e preglede broja listi鎍 sa odredjenim brojem pogodaka, pregled izgleda proizvoljnog listi鎍. 

Postoji mogu鎛ost odabira dva mod-a izvla鑕nja:

Ru鑞i mod izvla鑕nja - podrazumeva kori规enje klasi鑞og ru鑞og izvla鑕nja (izvla鑕nje uz kori规enje bubnja) gde ra鑥nar prati stanje na svim listi鎖ma u igri  i statisti鑛i osnovu odabranog broja;
Automatski mod izvla鑕nja - brojevi se automatski generi箄 iz ra鑥nara na osnovu generatora slu鑑jnih brojeva i dalje obradjuju na isti na鑙n kao i kod ru鑞og mod-a.

U slu鑑ju oba moda izvla鑕nja, mogu鎒 je uklju鑙ti ili isklju鑙ti opciju za izgovaranje izvu鑕nih brojeva. Ako je ova funkcija uklju鑕na, ra鑥nar 鎒 posle svakog izvu鑕nog broja izgovoriti koji je broj izvu鑕n 箃o, uz mogu鎛ost prikaza ekrana monitora ra鑥nara na televizoru, projektoru ili video bim-u, isklju鑥je potrebu za postojanjem voditelja programa.

Od nagrada koje je mogu鎒 izvla鑙ti predvidjene su:

Linija - izvu鑕ni svi brojevi u jednoj horizontalnoj liniji listi鎍;
JackPot - svi brojevi na listi鎢 izvu鑕ni pre izvla鑕nja odredjenog broja koji je mogu鎒 postaviti u pode筧vanjima programa;
Bingo - izvu鑕ni svi brojevi na listi鎢 posle grani鑞og broja postavljenog za Jack Pot.

Program je snabdeven velikim brojem podesivih opcija za prilagodjavanje programa potrebama korisnika. Omogu餰n je unos brojeva mi筫m i preko tastature, zvu鑞i signali...

VI〦 INFORMACIJA

Nazad na vrh strane                 Nazad na pocetnu stranu    


Jack Pot TV

       

Ovaj program predstavlja Jack Pot TV igru namenjenu za direktno emitovanje. Program je uradjen za Windows operativne sisteme i snabdeven je modulom za detekciju DTMF signala kojim se obezbedjuje da gledalac direktno, pritiskom na dirku svog telefona (sa tonskim biranjem) mo緀 u鑕stvovati u izvla鑕nju. Igra radi na svim Windows operativnim sistemima i zahteva minimalno DirectX 8. Maksimalno je podesiva omogu鎍vaju鎖 korisniku izbor likova u glavnoj i ute筺oj igri kao i reprezentima nagrada, definisanju i uklju鑙vanju prikaza logoa svakog od do 11 mogu鎖h sponzora, trajanju svakog izvla鑕nja ponaosob. Takodje omogu鎍va fino pode筧vanje verovatno鎒 dobijanja nagrade pode筧vanjem broja likova koji istovremeno u鑕stvuju u igri od 2 do 13.

 Igra se sastoji od 3 posebne celine: glavne igre, izva鑕nja ute筺e nagrade i Jack Pot igre.

Glavna igra podrazumeva izvla鑕nje kombinacije 4 lika. Predvidjeno je da se dobijanjem tri ista lika u bilo kojoj kombinaciji ulazi u igru za ute筺u nagladu, a dobijanjem 鑕tiri ista lika direktno ulazi u izbor glavne nagrade igre Jack Pot.      

Ute筺a nagrada podrazumeva vremenski ograni鑕nu igru u kojoj u鑕snik ima 50% 筧nse da dobije jednu od ponudjenih nagrada, a 50% da izgubi. Spisak ponudjenih nagrada organizator mo緀 menjati.

JackPot igra predstavlja izbor izmedju glavnih ponudjenih robnih nagrada koje je organizator prikupio i numerisao. Broj dostupnih nagrada se mo緀 pode筧vati od 2 do 99, kao i trajanje izvla鑕nja.

Sve vreme trajanja izvla鑕nja predvidjeno je da se smenjuju slajdovi vezani za sponzore igre. Vreme trajanja svakog slajda se moze fino podesiti, a pojedini slajdovi se mogu lako uklju鑙vati i isklju鑙vati, kao i menjati. 

Ekran predvidjen za emitovanje je pode筫n na 800x600 ta鑑ka, tako da se ostatak ekrana mo緀 iskoristiti za sme箃anje dodatnih kontrola igre. DTMF detekcija (detekcija da je igra?pritisnuo dirku na telefonu) se ostvaruje u realnom vremenu, analizom signala dovedenog na line-in port zvu鑞e kartice. Sam signal se analizira posebnim modulom koji funkcioni筫 minimizovan u pozadini.  

U setup-u opcija programa mogu鎒 je uklju鑙ti ili isklju鑙ti opciju postavljanja pitanja. Uklju鑙vanjem ove opcije u slu鑑ju da je izvu鑕na bilo koja nagrada, bilo ute筺e ili glavne, postavlja se pitanje izabrano iz baze pitanja na osnovu slu鑑jog izbora na koje je potrebno gledalac da odgovori da bi ostvario pravo na nagradu. Ova pitanja, kao i ostale opcije programa mo緀 korisnik (TV stanica) sam da prilagodjava svom programu i strukturi gledali箃a.

 

Vreme koje je na raspolaganju za odgovaranje na pitanje je takodje ograni鑕no. U slu鑑ju da korisnik odgovori na pitanje u rezervisanom vremenu, odgovor se prikazuje na ekranu, a u suprotnom slu鑑ju se prikazuje natpis da je vreme isteklo i omogu鎍va dalji nastavak igre – povratkom na osnovni ekran i glavnu igru.

 

 

VI〦 INFORMACIJA

Nazad na vrh strane                 Nazad na pocetnu stranu    


Death Star TV

      

Ovaj program predstavlja TV igru space invaders tipa namenjenu za direktno emitovanje. Program je uradjen za Windows operativne sisteme i snabdeven je modulom za detekciju DTMF signala kojim se obezbedjuje da gledalac direktno, pritiskom na dirku svog telefona (sa tonskim biranjem) mo緀 u鑕stvovati u igri. Igra radi na svim Windows operativnim sistemima i zahteva minimalno DirectX 8. Maksimalno je podesiva omogu鎍vaju鎖 korisniku izbor emitovanja uvodnih filmova, midi muzike i efekata, definisanju i uklju鑙vanju prikaza logoa svakog od do 11 mogu鎖h sponzora.

Pre emitovanja same igre mo緀 se uklju鑙ti ili isklju鑙ti emitovanje uvoda koji igra鑑 uvodi u atmosferu igre, a sadr綼j je takodje uradjen multimedijalno sa svim atributima modernog trailer-a.

Glavna igra podrazumeva kontrolisanje svemirskog broda u 4 pravca, pucanje i punjenje oru緅a, za 箃a su predvidjeni tasteri na tastaturi telefona gledaoca koji se u緄vo uklju鑥je u program. Cilj igre je da se dostigne 箃o ve鎖 broj poena, 箃o se posti緀 uni箃avanjem neprijateljskih brodova i skupljanjem nagradnih objekata. Sve vreme trajanja igre se na ekranu cikli鑞o menjaju ekrani sa imenima prvih deset najbolje plasiranih igra鑑.     

 

Postavljanje pravila nagradjivanja igra鑑 ostavljeno je organizatoru igre, a preporu鑕ni na鑙n podrazumeva nagradjivanje prvoplasiranih na dnevnom, nedeljnom i mese鑞om nivou. 

Sve vreme trajanja izvla鑕nja predvidjeno je da se smenjuju slajdovi vezani za sponzore igre. Vreme trajanja svakog slajda se moze fino podesiti, a pojedini slajdovi se mogu lako uklju鑙vati i isklju鑙vati, kao i menjati. 

 Ekran predvidjen za emitovanje se mo緀 pode筧vati na 640x480, 800x600 ili 1024x768 ta鑑ka, tako da se ostatak ekrana mo緀 iskoristiti za sme箃anje dodatnih kontrola igre. DTMF detekcija (detekcija da je igra?pritisnuo dirku na telefonu) se ostvaruje u realnom vremenu, analizom signala dovedenog na line-in port zvu鑞e kartice. Sam signal se analizira posebnim modulom koji funkcioni筫 minimizovan u pozadini i detektuje signal.

Program automatski formira i odr綼va listu najbolje plasiranih igra鑑 u kojoj se 鑥vaju podaci o prvih 1000 igra鑑 sa informacijama o imenu i prezimenu, mestu i broju bodova koje je igra?/span>

 

 

 

 

Nazad na vrh strane                 Nazad na pocetnu stranu    


Gamma for Windows  

Prikazi sliku ekrana ...

<- klikni za vecu sliku

      

Gamma for Windows je programski paket specijalno prilagodjen potrebama preduze鎍 koja se bave proizvodnjom i prodajom gradjevinske stolarije. Prati poslovanje preduze鎍 ovog tipa od narud綽ine, preko formiranja i lansiranja radnog naloga, do izrade fakture za kupca.

Ovaj program je snabdeven modulom za automatsko generisanje radioni鑛ih crte綼 - naloga za rezanje gra餰, prema strukturi naru鑕ne robe... U svim izve箃ajima je mogu鎒 izvr筰ti prilago餫vanje zaglavlja dokumenta korisniku programa tako da se u zaglavlju pojavljuje i kolor logo firme. 

Automatski se generi筫 i izve箃aj o utro筴u materijala na osnovu narud綽ina...

Program je pisan za Windows 32-bitno okru緀nje u MS Access-u 2000. Radi pod svim Windows operativnim sistemima od Windowsa 95.

VI〦 INFORMACIJA

Nazad na vrh strane                 Nazad na pocetnu stranu    


EVISs for Windows

Prikazi sliku ekrana...

<- klikni za vecu sliku

 

      

Program EViSs predstavlja evidenciju o radnicima, evidenciju obavljenog rada i datih isplata radnicima. Namenjen je prvenstveno privatnim poslodavcima i to preduze鎖ma iz svih sfera poslovanja - trgovinskim, proizvodnim, uslu緉im i to bez obzira na veli鑙nu. Ovakav program ipak primenu nalazi prvenstveno kod preduze鎍 preko 20 zaposlenih.

Program je pisan za Windows 32-bitno okru緀nje u MS Access-u 2000. Radi pod svim Windows operativnim sistemima od Windowsa 95.

VI〦 INFORMACIJA

Nazad na vrh strane                 Nazad na pocetnu stranu    


CafeMat for Windows V1.27 Veca slika (63597 bytes) <- klikni za vecu sliku

      

Program CafeMat je programski paket prilagodjen za kori规enje u pr緄onicama kafe. Pisan je za Windows radno okru緀nje u MS Access-u 2000 i namenjen za pra鎒nje nabavke repromaterijala, proizvodnje pr緀ne kafe na osnovu normativa, prodaje, dugovanja dobavlja鑙ma i dugovanja od kupaca, kao i za pra鎒nje tro筴ova poslovanja. 

Najnovija verzija programa je prilagodjena za rad sa PDV-om i poseduje knjige primljenih i datih ra鑥na. 

Ovaj software poseduje izuzetno intuitivan korisni鑛i interface koji je u potpunosti na srpskom jeziku. Ve鎖na funkcija se mo緀 dobiti upotrebom shortcut menija ili upotrebom skra鎒nica sa tastature. 

VI〦 INFORMACIJA

Nazad na vrh strane                 Nazad na pocetnu stranu    


Car repair system  for Windows V1.0

wpe1.gif (58498 bytes)

<- klikni za vecu sliku

      

Car repair system predstavlja bazu podataka namenjenu vlasnicima auto servisa radi vodjenja evidencije o komitentima, vozilima i opravkama u鑙njenim na njima. Ovaj software predstavlja podsetnik 鑙ja je osnovna prednost 箃o je izuzetno intuitivan i lak za kori规enje, a u sebi objedinjuje sve podatke koji su ve鎖ni slu鑑jeva potrebni automehani鑑rima.

Uz kori规enje specijalizovanih baza podataka kao 箃o su Autodata i drugi specijalizovani katalozi predstavlja sve 箃o vlasniku moderne automehani鑑rske radionice treba za efikasan i moderan rad.

VI〦 INFORMACIJA

Nazad na vrh strane                 Nazad na pocetnu stranu    


Forma za slanje dodatnih informacija

Selektujte koje informacije 緀lite, a onda popunite podatke da bi znali kako da Vas kontaktiramo:

(Polja oznacena znakom * moraju biti popunjena)

Zanima me vi筫 informacija o programu KASA/POS

Zanima me vi筫 informacija o programu Cafe

Zanima me vi筫 informacija o programu Tombola for Windows

Zanima me vi筫 informacija o programu TombolaK for Windows

Zanima me vi筫 informacija o programu JackPot TV

Zanima me vi筫 informacija o programu DeathStar TV

Zanima me vi筫 informacija o programu EVISs for Windows

Zanima me vi筫 informacija o programu CafeMat for Windows

Zanima me vi筫 informacija o programu Car Repair System for Windows

 

Ime i prezime *
Zvanje
Firma
Adresa
E-mail *
Br.telefona
Starost *            Pol *

It is now 15th of March and your deliberately ignoring my swiss replica watches. Is this what you do to all your customers? I paid for my Replica Watches Sale on 13th February . I waited till after the Chinese New Year you said both replica watches I wanted are out of stock. Then you sent me two swiss replica watches and I chose a watch since then nothing at all. How do you think I feel? Ripped off scammed by promises this is the last panerai replica before I take action, please reply honestly. Tell me if I have any replica watches uk of ever seeing my Replica Watches UK. Do you feel ashamed what your doing to rolex replica sale? Please reply otherwise I have to take action to get my panerai replica back. I am bitterly disappointed.

Nazad na vrh strane